MS Netwerk Groot Amsterdam

Missie

De missie van het MS Netwerk Groot Amsterdam is het optimaliseren van de toegankelijkheid en kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met MS uit Amsterdam en omgeving. MS Netwerk Groot Amsterdam is een initiatief van verscheidene zorgverleners uit eerstelijns praktijken, ziekenhuizen (tweede lijn) en academische centra (derde lijn) die zich hebben gespecialiseerd in MS. Het netwerk is multidisciplinair, dat wil zeggen dat zorgverleners met verschillende specialismen deelnemen. Het gaat om ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, medisch maatschappelijk werkers, psychologen, verpleegkundig specialisten MS, physician assistants, neurologen, revalidatieartsen, huisartsen en verpleeghuis artsen. Ons gezamenlijk doel is dat mensen met MS en hun naasten in elke fase van de ziekte de meest optimale zorg ontvangen.

Visie

Wij willen toegankelijke zorg voor alle mensen met MS mogelijk maken. Daarom zijn wij een netwerk van zorgverleners uit ziekenhuizen en uit de wijk, zodat zorgverleners onderling en mensen met MS elkaar gemakkelijk kunnen vinden. De zorgverleners werken nauw met elkaar samen om diagnostiek en behandeling te kunnen optimaliseren en op elkaar af te stemmen. We erkennen de verschillende functies en expertise van deelnemers aan het netwerk. Zo kan zeer specialistische diagnostiek of behandeling binnen een universitair centrum plaatsvinden. Overige diagnostiek en behandeling kan bij andere partners in het zorgnetwerk gebeuren. In alle gevallen is er aandacht voor het ziektestadium waarin mensen met MS zich bevinden.

Wij vinden samenwerken noodzakelijk voor onderscheidende zorg. Daarom zoeken wij actief naar samenwerking binnen de verschillende lijnen van zorg om naast continuïteit van zorg, effectieve en doelmatige kennisoverdracht- en ontwikkeling op het gebied van MS te faciliteren.
De behandelaren van het MS Netwerk Groot Amsterdamwerken volgens de meest recente “evidence- en consensus based” richtlijnen en up-to-date kennis over de werkingsmechanismen die ten grondslag liggen aan een behandeling.

Ambitie

  • Twee netwerkbijeenkomsten per jaar die gericht zijn op o.a. deskundigheidsbevordering en uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen
  • Intervisiebijeenkomsten
  • Zorgvragers en zorgverleners die elkaar snel en eenvoudig kunnen vinden
  • De relevante stakeholders op het gebied van zorg aan mensen met MS te betrekken in visie- en beleidsvorming van het MS Netwerk Amsterdam

Kwaliteit


Om de kwaliteit van zorg voor mensen met MS te waarborgen gaan wij als volgt te werk:

  • Vaststellen en organiseren van bij- en nascholing die noodzakelijk is voor kwalitatief goede diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met MS
  • Realiseren van adequate opleidingen voor professionals op het gebied van MS
  • Implementatie van een continue ‘kwaliteitscirkel’, waarbij initiële scholing en jaarlijkse bijscholing een cyclisch karakter krijgen
  • Het aanbod van geschoolde professionals die voldoen aan de kwaliteitscirkel inzichtelijk maken via een zorgzoeker, zodat patiënten en verwijzers eenvoudig een behandelaar in de woonomgeving kunnen vinden

Verzorgingsgebied

Amsterdam en omstreken.