Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy beleid

MS Netwerk Groot Amsterdam is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor leden. Via onze website communiceren we met onze leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via contact.

Persoonsgegevens

MS Netwerk groot Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het lidmaatschaps-formulier, in correspondentie, in het forum en telefonisch.

 • Bedrijfsgegevens
 • Functie
 • IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MS Netwerk Groot Amsterdam verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doeleinden

MS Netwerk Groot Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • inschrijving voor lidmaatschap,
 • vermelden praktijk/instelling in de zorgzoeker op de website
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische uitnodigingen voor netwerk bijeenkomsten, e-mails en/of post indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch,
  het afhandelen van de contributie.

Geautomatiseerde besluitvorming

MS Netwerk Groot Amsterdam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van MS Netwerk Groot Amsterdam tussen zit.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

MS Netwerk Groot Amsterdam zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MS Netwerk Groot Amsterdam gebruikt geen tracking-cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiligen en bewaren

MS Netwerk Groot Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact op de website. De website is beveiligd (SSL-certificaat).
MS Netwerk Groot Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.