Ledenvergadering

 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste ledenorgaan van de vereniging. Wanneer een lid iets wil veranderen binnen de vereniging zal dit via de ALV moeten ingediend worden.

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de ALV door overlegging van het jaarverslag. Dit jaarverslag dient door alle bestuurders te worden ondertekend.
De vereniging dient een kascommissie te benoemen bestaande uit ten minste twee leden die niet tevens bestuurslid zijn. De kascommissie onderzoekt de balans en de verlies-en-winstrekening en brengt daarover verslag uit aan de ALV.
Tot de belangrijkste bevoegdheden van de ALV behoren de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders, de bevoegdheid tot statutenwijziging en de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening. Bovendien heeft de ALV alle bevoegdheden die door wet of statuten niet aan een ander orgaan worden toegekend.

Notulen

Ledenvergadering

De ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats tijdens een netwerkbijeenkomst.

Presentaties

Netwerkbijeenkomsten

2019

Verslag 9e bijeenkomst MS-netwerk Groot Amsterdam

Op 16 april 2019 heeft de 9e bijeenkomst plaatgevonden in het Jan van Breemen. Download hier het verslag: verslag ms netwerk 16-4-2019 

De presentaties zijn tevens toegevoegd, klik op onderstaande links;

2018

Verslag 7e bijeenkomst MS-netwerk Groot Amsterdam

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 3 april 2018, Download hier het verslag:  Verslag 3 april 2018

Verslag 8e bijeenkomst MS-netwerk Groot Amsterdam

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2018, presentaties zijn terug te lezen via onderstaande links:

Netwerkbijeenkomst MSNGA 18-10-2018-inleiding Netwerkbijeenkomst MSNGA 18-10-2018-pitches Netwerkbijeenkomst MSNGA 18-10-2018-Spierfunctietraining

2017

Verslag 5e bijeenkomst MS-netwerk Groot Amsterdam

Dinsdag 18 april 2017 was de vijfde bijeenkomst van het multidisciplinaire MS Netwerk Groot Amsterdam. Download hier het verslag: Verslag 18 april 2017.

Het MS Netwerk Groot Amsterdam krijgt steeds verder gestalte. Aandacht voor een functioneel, toegankelijk en doeltreffend netwerk staat hierbij centraal. Momenteel hebben we 52 leden.

Verslag 6e bijeenkomst MS-netwerk Groot Amsterdam

De 6e bijeenkomst van MS Netwerk Groot Amsterdam, heeft plaatsgevonden op.

Dinsdag 17 oktober 2017 in Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Download hier het verslag: Verslag 17 juli 2017

2016

Verslag 3e bijeenkomst MS-netwerk Groot Amsterdam

Op 19 januari 2016 was de derde bijeenkomst van het regionale multidisciplinaire MS-Netwerk Groot Amsterdam, een vervolg op eerder georganiseerde bijeenkomsten in 2015. Aanwezig waren 64 personen uit diverse settingen en vanuit verschillende disciplines, waaronder neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, linguïsten/logopedisten, physician assistants, psychologen, medisch maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten/ consulenten, casemanagers en wetenschappelijke onderzoekers..

Diverse onderwerpen stonden op de agenda waaronder de eerste bevindingen van de Trefams studie over de behandeling van vermoeidheid bij MS. Trefams staat voor: TREatment of FAtigue in Multiple Sclerosis. Bediscussieerd werd wat het effect is van aerobe training, cognitieve gedragstherapie en energie management adviezen op vermoeidheid.
Een ander onderwerp op de agenda was de analyse van het looppatroon van mensen met MS en wetenschappelijk onderzoek naar beter lopen met MS.
De ontwikkelgroep van het MS netwerk presenteerde de missie en de visie van het netwerk, de overwegingen om te kiezen voor het netwerk als een vereniging, de kosten voor deelname en voorbeelden hoe de website en de zorgkaart vorm zouden kunnen krijgen.
Actieve deelname wordt gevraagd in dit netwerk en dit uitte zich o.a. door het actief aanmelden van mensen voor werkgroepen. Tijdens een interactieve multidisciplinaire casuïstiek bespreking deelden en bediscussieerden de deelnemers hun vragen, bedenkingen en oplossingen. Diverse onderwerpen werden aangedragen om tijdens volgende bijeenkomsten te bespreken.

Het is goed om te zien hoe met enthousiasme wordt gebouwd aan een functioneel MS-netwerk in de regio Groot Amsterdam. De volgende netwerkwerkbijeenkomst is gepland op 4 oktober 2016. Voor vragen of aanmeldingen voor het MS netwerk kunt u contact opnemen met het Bureau MS Centrum.

Verslag 4e bijeenkomst dinsdag 4 oktober 2016

Dinsdag 4 oktober 2016 was de vierde bijeenkomst van het multidisciplinaire MS Netwerk Groot Amsterdam. Aanwezig waren 63 personen uit diverse settingen en vanuit verschillende disciplines, waaronder neurologen, revalidatieartsen, artsen ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, linguïsten/logopedisten, diëtisten, physician assistants, psychologen, gedragsdeskundigen, medisch maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten / consulenten, casemanagers, productadviseurs en wetenschappelijke onderzoekers.

Deze keer was de locatie van de bijeenkomst Revalidatie- en Verpleeghuis Vreugdehof van de organisatie Amstelring in Amsterdam.

Prof. Dr. Vincent de Groot (revalidatiearts in VUmc) opende de bijeenkomst. Vervolgens gaf Dr. Emma Collette, medische psycholoog in het VUmc, een bevlogen informatieve voordracht waarin de complexe patiënt vanuit psychologisch perspectief werd besproken. Hierbij stelde zij o.a. dat het niet zo hoeft te zijn dat de patiënt complex is, maar dat de zorgcontext complex kan zijn.

Feiten en fabels over (onder)voeding en diëten bij MS werd gepresenteerd in een afwisselende duo-presentatie door Ester Kamphorst, diëtist in Nieuw Unicum en Dr. Marieke van der Meer, neuroloog in ziekenhuis Amstelland. Voorbeelden uit de praktijk werden bediscussieerd in het licht van wat er in de praktijk gebeurt en wat het beschikbare wetenschappelijke bewijs daarvoor is.

Als voorzitter van de ontwikkelgroep MS Netwerk Groot Amsterdam, presenteerde Isa Thie, logopediste bij Amstelring, de stand van zaken van het netwerk tot nu toe. Belangrijk nieuws is dat MS Netwerk Groot Amsterdam vanaf 22 september 2016 een vereniging is. Het inschrijfformulier met hierop de voorwaarden voor het lidmaatschap van MS Netwerk Groot-Amsterdam, is te downloaden via de website van bureau MS centrum Amsterdam: www.vumc.nl/afdelingen/mscentrum/zorgverlener. Op het inschrijfformulier is tevens ruimte om aan te geven welke actieve rol u wilt en kunt vervullen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit Isa Thie – voorzitter, Marieke van der Meer – secretaris, Jasmina Apostolovic – penningmeester. Het nieuwe logo van MS Netwerk Groot Amsterdam, zoals hierboven is afgebeeld, werd gepresenteerd. Binnenkort krijgt MS Netwerk Groot-Amsterdam een eigen website, msnetwerkamsterdam.nl, dus houd dit in de gaten! Op de website zal informatie staan over o.a. de missie en visie, het lidmaatschap, een zorgkaart met hierop de leden van het netwerk en informatie over MS.

Een pauze met mogelijkheid tot netwerken werd opgevolgd door een interactieve multidisciplinaire casuïstiek bespreking, met door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Hierbij was ruimte voor het stellen van vragen en het constructief inbrengen van mogelijke oplossingen voor de ingebrachte problematiek.